Πόσα παίρνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 08/04/2017 στην κατηγορία Κοινωνία  |  δεν υπάρχουν σχόλια

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις κατανομής και καταβολής χρηματικών ποσών για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου.

 

   Λειτουργικά έξοδα

 

   Η ετήσια και μηνιαία επιχορήγηση των λειτουργικών εξόδων καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψηφίσαντα μέλη στις τριτοβάθμιες (ΓΣΕΕ, ΕΣΑμεΑ) και στις δευτεροβάθμιες (Ε.Κ., Ομοσπονδίες), με διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού, όταν πρόκειται για:

 

   Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας & Τραπεζών

 

   Α. ΓΣΕΕ

 

   Στη ΓΣΕΕ, η καταβολή της επιχορήγησης υπολογίζεται σε μηνιαίο ποσό ίσο με 27 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά 1.000 ψηφίσαντα μέλη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

 

   Β. ΕΣΑμεΑ

 

   Στην ΕΣΑμεΑ, η καταβολή της επιχορήγησης υπολογίζεται σε μηνιαίο ποσό ίσο με 18 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά 1.000 ψηφίσαντα μέλη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

 

   Γ. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας & Τραπεζών

 

   Η κατηγορία αυτή αφορά σε Ομοσπονδίες του προσωπικού των Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, κ.ά.), καθώς και των Τραπεζών. Η μηνιαία επιχορήγηση καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω:

 

   Γ.1. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους έως 5.000 ψηφίσαντα μέλη, θα καταβάλλονται 11 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

 

   Γ.2. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 5.001 έως 10.000 ψηφίσαντα μέλη, θα καταβάλλονται 15,5 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

 

   Γ.3. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 10.001 και άνω ψηφίσαντα μέλη, θα καταβάλλονται 20 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

 

   Δ. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα & ομοσπονδίες, (πλην Ομοσπονδιών προσωπικού Οργανισμών, Κοινής Ωφέλειας & Τραπεζών)

 

   Δ.1.Στα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα, στον ίδιο νομό, με δύναμη ψηφισάντων μελών κάτω των 500, θα καταβάλλεται, ετησίως, το ποσό των 5.000,00 ευρώ. Εφόσον στον ίδιο νομό υπάρχει άλλο Εργατοϋπαλληλικό κέντρο, το ΔΣ του Οργανισμού θα αποφασίζει για τον επιμερισμό του ποσού επιχορήγησης αναλογικά με τα ψηφίσαντα μέλη.

 

   Δ.2.Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1.500, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό 5.524,00 ευρώ.

 

   Δ.3.Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 1.501 έως 3.300, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό 6.861,00 ευρώ.

 

   Δ.4.Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 3.301 έως 10.000, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται, ως εξής:

 

   Δ.4. α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300, το ποσό 6.861,00 ευρώ.

 

   Δ.4. β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί ποσού 2,00 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.

 

   Δ.5. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 έως 15.000, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται, ως εξής:

 

   Δ.5. α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300, το ποσό των 6.861,00 ευρώ.

 

   Δ.5. β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 10.000, το ποσό των 13.400,00 ευρώ. (Σύνολο μελών 6.700 επί 2,00 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος).

 

   Δ.5. γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,70 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.

 

   Δ.6 Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 15.001 και άνω, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται, ως εξής:

 

   Δ.6. α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300, το ποσό των 6.861,00 ευρώ.

 

   Δ.6. β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 10.000, το ποσό των 13.400,00 ευρώ. (Σύνολο μελών 6.700 επί 2,00 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος).

 

   Δ.6. γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000, το ποσό των 8.500,00 ευρώ. (Σύνολο μελών 5.000 επί 1,70 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος).

 

   Δ.6. δ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,30 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.

 

   Δ.7. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα που η έδρα τους είναι σε νησί, εφόσον από τις τελευταίες αρχαιρεσίες ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων μελών είναι πάνω από 500 μέλη, θα καταβάλλεται επιπλέον συνολικό ποσό 1.000 ευρώ, ετησίως.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Μια συνέντευξη αποκαλυπτική για τις πραγματικές προθέσεις Βασιλόπουλου

 

Μπερδεύουν ακόμα την ΑΕΚ με την Πέρα Κλουμπ

 

Εδώ έχουμε δήμο "δημοκράτη", στο Καματερό είναι οι... φασίστες

 

Ο πρώτος που παρανομεί

 

Μεγάλη η ευθύνη των οπαδών της ΑΕΚ

 

Μη διχάζετε άλλο την πόλη κύριε δήμαρχε. Πάρτε ενωτικές πρωτοβουλίες, τώρα!

 

Μια ανακοίνωση του δήμου, που θα μείνει στην ιστορία

 

Μην το περιμένετε το γήπεδο...

 

Εσείς, ποια παρανομία υποστηρίζετε;

Γράψτε την άποψή σας

δεν βρέθηκαν σχόλια επισκεπτών...

Προσθέστε το σχόλιό σας

Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο  
Το e-mail σας (προαιρετικό - δεν δημοσιεύεται)  
Το σχόλιό σας

Ροή ειδήσεων

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις

Μεγάλος κίνδυνος από τον κορονοϊό στην περιοχή- Προειδοποίηση Χαρδαλιά

Αυτή είναι η «καθαρή πόλη» των Βούρου- Κουτσάκη που κουνάνε το δάκτυλο...

«Διπλό» της ΦΕΑ μέσα στου Παπάγου

Αυτή είναι η εισήγηση των ανεξάρτητων για δωρεάν μετακίνηση φοιτητών της πόλης

Ο κορονοϊός είναι παντού: Κρούσμα και στο 8ο δημοτικό- Σε ύπνο βαθύ ο δήμος για τα τεστ

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου

Μετά τον Πορτοσάλτε, τα έψαλαν στη διοίκηση Βούρου και οι μαθητές

Η Μητρόπολη Ιωνίας- Φιλαδελφείας δίπλα στους πληγέντες του Νέου Ηρακλείου

Μαυρογιαλούρος με βήτα...

Οι «κουδουνάτοι»

Άτταλος- Ολυμπιακός Λιοσίων 1-0

Νίκη για τη ΦΕΑ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Πορτοσάλτε για Βούρο: «Άχρηστoς δήμος»-«Φταίει ο δήμαρχος»-«Να ψηφίζετε σοβαρούς»-«Τον κουδούναγαν»

Καλοκαιρινές δράσεις των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Δημοφιλέστερα άρθρα

Πορτοσάλτε για Βούρο: «Άχρηστoς δήμος»-«Φταίει ο δήμαρχος»-«Να ψηφίζετε σοβαρούς»-«Τον κουδούναγαν»

Η απάντηση της Ευτυχίας Παπαλουκά στη διαγραφή της

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου

Μετά τον Πορτοσάλτε, τα έψαλαν στη διοίκηση Βούρου και οι μαθητές

Η Δύναμη Πολιτών διαγράφει την Ευτυχία Παπαλουκά

Ο κορονοϊός είναι παντού: Κρούσμα και στο 8ο δημοτικό- Σε ύπνο βαθύ ο δήμος για τα τεστ

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις

Ανεξάρτητος κι ο Αλέκος Γούλας - Υπό διάλυση η «συμμαχία» της διοίκησης

Η Μητρόπολη Ιωνίας- Φιλαδελφείας δίπλα στους πληγέντες του Νέου Ηρακλείου

Μια πρωτοβουλία με πολλαπλή σημασία...

Οι «κουδουνάτοι»

Τις εγκαταστάσεις του Άτταλου επισκέφθηκε ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ

Μεγάλος κίνδυνος από τον κορονοϊό στην περιοχή- Προειδοποίηση Χαρδαλιά

Ανακατασκευάζεται το παρκέ του γηπέδου μπάσκετ «Απόστολος Κόντος»

Μαυρογιαλούρος με βήτα...

Η Αλήθεια Newsletter

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στο newsletter μας

Τελευταία σχόλια

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις
Xρήστης: ΑΚΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ
Σοβαρά, μου κάνει εντύπωση η έκπληξή σας και η σχετική σας αγανάκτηση .Δηλαδή τι περιμένατε ?Και απο΄ποιούς ? Να αντιμετωπίσετε σθεναρά όλου...

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις
Xρήστης: ΑΜΠΕΛΑΛΕ
@09:56 ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ. TROL PARTY VIRAL ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ....

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@09.56 Από εδώ το θέμα αυτό το έχω θέσει πολλές φορές. Απάντηση δεν έχω λάβει. Αυτή είναι η «δημοκρατία» Βούρου... Δεν μεταδίδουν το δημοτικ...

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις
Xρήστης: Διαμαντής Σεϊτανίδης
@09.50 Δεν νομίζω ότι μπορώ να σε τρελάνω, είναι φως φανάρι ότι πρόλαβαν άλλοι. Εδώ και πολλά χρόνια δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, αυτά που γρά...

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις
Xρήστης: Livestreaming λέγεται και είναι απλό.
Υπάρχει κάποιο youtube κανάλι του δήμου που να μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να το παρακολουθεί ; Είτε live είτε on demand. Αυτό που συμβ...

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις
Xρήστης: Θα μας τρελάνεις;
Από όσο θυμάμαι τον νόμο αυτόν που λέει παραπάνω ο κ. Σεϊτανίδης τον ψήφισε η ΝΔ για να διοικούνται οι Δήμοι λόγω της απλής αναλογικής και ...

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις
Xρήστης: ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ
ΒΟΥΡΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΝ ΑΝΘΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ....

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Ανώνυμος
@4Κ (18/10/2020 11:42) Δύο λάθη έκανε ο μακαρίτης στη Χαλκηδόνα: 1) "Ξέπλυνε" την ακροδεξιά, που βολόδερνε στο ημιγραφικό τηλεάστυ (τότε)...

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις
Xρήστης: Ανώνυμος
Αληθεύει ότι ένας νεοφώτιστος αντιδήμαρχος δεν ήξερε τι να απαντήσει σε ερώτηση που του έκανε η Λαϊκή Συσπείρωση; Αληθεύει ότι πιάστηκε εντε...

Ναυάγιο η διοίκηση Βούρου- AMBER ALERT για Κουτσάκη που «εξαφανίστηκε» για να μη δώσει απαντήσεις
Xρήστης: Ανωνυμος
Έπεσα από τα σύννεφα όταν ο Διαμαντής μίλησε για..... καφενέ! Εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι ο συγκεκριμένος ήταν ταβερνιάρης!ν( Συγγνώμη από του...

Αυτή είναι η «καθαρή πόλη» των Βούρου- Κουτσάκη που κουνάνε το δάκτυλο...
Xρήστης: «Σε αυτά τα χέρια έχει πέσει η πόλη»...
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Πολίτης
Δεν με νοιάζει αν είναι πρόταση του δημάρχου, του πρώην του νυν, των ανεξάρτητων και εξαρτημένων. Ελπίζω και εύχομαι να γίνει γιατί πράγματ...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: @Δ. Κ.
"Ανεδαφικά πράγματα" αυτά που ΗΔΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ σε όλους σχεδόν τους γύρω δήμους; Βρείτε τουλάχιστον κάτι άλλο να λέτε. ...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Γεωργίου speaking
Να προσέχουν μην καούν στο ζέσταμα μιας και είναι κινητικοί και ορεξάτοι. Η πρώτη τους δημόσια πάντως, ως ομάδα των 4, δεν ήταν και τόσο επι...

Σε πολλά ταμπλό παίζουν οι ανεξάρτητοι του δημοτικού συμβουλίου
Xρήστης: Δ. Κ.
@17/10/2020 20:04 που την είδες τη θετική αντιπολίτευση? Θόρυβο κάνουν για την ωρα γύρω από το όνομα τους λέγοντας ανεδαφικα πράγματα....

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©